Съобщение

01.04.2024


Считано от 01.04.2024 г., поради изчерпване на предвидените във финансовия план на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян финансови средства, се преустановява приемането на заявления по реда на Правилата за закупуване на горски територии от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите.


Подадените заявления в периода от 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г. ще бъдат разгледани при спазване на посочените по – горе правила.


При осигуряване на допълнителен финансов ресурс, кампанията ще бъде възобновена, като за това ще бъде публикувано съобщение на интернет страниците на Южноцентрално държавно предприятие град Смолян и неговите териториални поделения.