Заповед З-20-60/19.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Първомай

19.03.2024

Заповед З-20-60/19.03.2024 г. на Директора на ТП ДГС Първомай за учредяване безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин