42 заявления с предложени за продажба 77 поземлени имота са постъпили в ЮЦДП за периода юли-септември 2023г.

24.10.2023

За периода юли-септември 2023г. в ЮЦДП са постъпили 42 заявления с предложени за продажба 77 поземлени имота.  Изготвянето на оценка за стойността  на 57 поземлени имота в горски територии е възложено на правоспособен оценител, регистриран по Закона за независимите оценители, в срок до един месец. След изтичане на едномесечния срок, заявителите на допуснатите имоти ще бъдат поканени от  ЮЦДП за сключване на договор за покупко-продажба на цената, определена съгласно изготвената оценка. Ако в срок от 14 дни от получаване на поканата не се поучи отговор от собственика до ЮЦДП, това се счита за отказ от сделката за покупко-продажба на поземления/те  имот/и.
Кампанията по закупуване на горски територии от държавните предприятия, съгласно утвърдени правила от 2023г. на министъра на МЗХ, е целогодишна. Следващият прием на документи за закупуване за тази година е в периода октомври-декември, а разглеждането на постъпилите заявления ще се проведе през месец януари 2024г.

Повече информация за кампанията по закупуване на горски територии от ЮЦДП може да намерите на следния линк:
https://ucdp-smolian.com/bg/1686660749.html