Не е установена незаконна сеч в района между с. Широко поле и с. Лисиците

23.10.2023

Във връзка с публикуван сигнал в социалната мрежа за извеждане на сеч между с. Широко поле и с. Лисиците, община  Кърджали, служители на РДГ Кърджали и ТП ДЛС „Женда“ извършиха днес проверка.  Не е установена сеч на немаркирани с контролна горска марка дървета.
На мястото ясно се вижда разликата между обгорелите стари пънове  от изведената през 2022 година принудителна сеч и новите  - от изведената отгледна сеч през тази година, каза инж. Радослав Боев-директор на Държавно ловно стопанство „Женда“.
Горският пожар в отдел 704, подотдел „н“, 50-годишна култура от черен бор, Държавна горска територия в землището на с. Широко поле, община Кърджали, възникна на 27.07.2022 г. в 20.30 часа. Потушен е четири часа по-късно. Общата площ на подотдела е 1,5ха., а пожарът е засегнал 0,2 ха от площта.
С одобрено план-извлечение № РДГ06-6727-06.10.2022г. е разрешено извеждането на два вида сечи в отдел 704, подотдел „н“ – принудителна сеч с интензивност 100% на площ от  0,2ха /пожар/ и пробирка в гъстите групи, с интензивност 15 % на останалата площ от подотдела /1.3ха/.
С цел бързо усвояване на пострадалата дървесина от пожара, през 2022 година приоритетно е изведена принудителната сеч.  Издадено е позволително за сеч № 0692705/21.10.2022г. Цялата пострадала дървесина е добита, извозена, а сечището е почистено и освидетелствано.
През 2023 г. е издадено позволително за сеч № 0727769/27.06.2023 година за извеждането на отгледна сеч пробирка в останалата част от подотдела. Срокът на действие на позволителното за сеч е до 31.12.2023г.
При проверката е констатирано наличие на отпадъци, в близост до пътеката, водеща до въжения мост на с. Лисиците, станал популярен сред туристите през последните години. На служителите на ТП ДЛС „Женда“ е разпоредено да края на работния ден да ги почистят и изхвърлят на установените за това места, съобщи още инж. Боев.