Ръководството на ЮЦДП проведе среща с представители на браншови организации в дърводобивната и дървопреработващата промишленост

19.10.2023

Ръководството на Южноцентрално държавно предприятие проведе среща с представители на браншови организации в дърводобивната и дървопреработващата промишленост. Срещата е ежегодна като целта е, със заинтересованите лица да бъдат обсъдени въпроси, свързани с възлагането и изпълнението на дейности за ползване и продажба на дървесина в горските територии-държавна собственост в обхвата на предприятието през 2024г. Дискутирана бе и ценовата политика по отношение на дейностите за добив и продажба на дървесина, с оглед предстоящото провеждане на процедури за количества дървесина от годишен план за ползване през 2024г. Представителите на бизнеса споделиха, че  при настоящите цени на дървесината и вноса от други държави, те не могат да бъдат конкурентноспособни на пазара.
„Като цяло всички държавни предприятия са на едно ниво на изпълнение на заложените добиви в годишните планове- около 70%. Ние сме предприятието с най-голям асортимент на предлаганата дървесина-едра, средна, дребна, дърва, като технологичната дървесина възлиза на една трета от фонда. Тенденциите на пазара не са добри, и в Европа има свиване и затваряне на някои мощности. Със сигурност трябва да намерим пресечната точка като ще редуцираме цените при различните категории дървесина“, каза директорът на ЮЦДП инж. Здравко Бакалов.
Поставена бе също темата за провеждането на електронни търгове и възможностите за намаляване на субективния фактор при реализацията им.