Заповед за отмяна на Заповед № З-20-159/08.06.2023 г. на Директора на ТП ДГС Първомай

11.10.2023

Заповед З-20-227/11.10.2023 г. за отмяна на Заповед № З-20-159/08.06.2023 г. на Директора на ТП ДГС Първомай, с която се учредява безвъзмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин