Повече от 8500 дка борови гори в обхвата на ЛЗС Пловдив са третирани срещу борова процесионка

05.10.2023

Завърши въздушното пръскане срещу боровата процесионка в обхвата на дейност на Лесозащитна станция - Пловдив. Над 8500 дка нападнати борови гори бяха третирани срещу опасния вредител. С извършването на мероприятието приключи последното въздушно пръскане за страната за тази година, посочват от Изпълнителната агенция по горите.
Извършването на лесозащитното мероприятие е съобразено с развитието и биологията на вида. Първите въздушни пръскания се извършиха в началото на м. септември на територията на Регионална дирекция по горите – Кърджали, където бяха третирани иглолистни гори с обща площ 3 800 дка в ДГС Ардино, ДГС Момчилград, ДГС Кирково и ДЛС Женда. В средата на същия месец се изведе борбата срещу вредителя в обхвата на РДГ-Пловдив на територията на ДГС Хисар и община Хисаря върху общо 900 дка. През първите дни на м. октомври върху 3 800 дка борови гори в ДГС Стара Загора ( в т.ч. 214 дка общински гори на Община Стара Загора) се извършиха последните за годината въздушни пръскания срещу боровата процесионка на територията на ЛЗС Пловдив.
Мероприятието беше извършено и финансирано от съответните териториални поделения на Южноцентрално и Югоизточно държавно предприятие, под методическото ръководство на ЛЗС Пловдив.
Авиоборбата се проведе в обекти, предвидени за третиране с годишната прогноза за очакваните нападения от вредителя и в които са извършени контролни обследвания от експерти при ЛЗС Пловдив. Навсякъде беше приложен биологичен препарат за растителна защита на основата на Bacillus thuringiensis.
Третиранията се извършиха с вертолет, снабден със система за ултрамалообемно пръскане, от лицензиран авиооператор, при подходящи метеорологични условия. Цялостната дейност по подготовката и провеждането на мероприятието се извърши под контрола на ЛЗС Пловдив, както и на съответните РДГ и ДП. Беше създадена необходимата организация и се спазиха всички изисквания съгласно нормативната уредба. Своевременно бяха уведомени пчелари и други заинтересовани страни в районите на пръскане.