Дигитален продукт „Как се създава гора?“

05.10.2023

”Как се създава гора?“- дигитален продукт, изработен по проект на ЮЦДП-Смолян по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.” , с номер № BG16M1OP002-3.035-0004 „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Южноцентрално държавнo предприятие“.
Целта на дигиталния продукт „Как се създава гора?“ е да образова и мотивира за подкрепа за създаването и отглеждането на ценни гори в природните местообитания, с разказ за растежа, фазите на развитие на едно дърво и важните за оцеляването му грижи.

Към видеото