Управителен съвет

Председател на УС:

Николина Чолакова

  • Квалификация: Магистър "Прогнозиране и планиране на икономическите системи", УНСС.
  • Назначена след проведен конкурс по реда на Закона за публичните предприятия.
  • Възнаграждението се определя съгл. чл. 10 от  Наредба № 22 от 14.12.2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения.

Членове:

инж. Здравко Бакалов - Директор на ЮЦДП, гр. Смолян

  • Квалификация: Магистър "Инженер по горско стопанство"
  • Назначен след проведен конкурс по реда на Закона за публичните предприятия.
  • Възнаграждението се определя съгл. чл. 10 от  Наредба № 22 от 14.12.2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения.

Венцислав Чолаков

  • Квалификация: Магистър по икономика, Специалност: "Финанси и счетоводство. Данъчен и митнически контрол", ВСУ.
  • Назначен до провеждане на конкурс по реда на Закона за публичните предприятия.
  • Възнаграждението се определя съгл. чл. 10 от  Наредба № 22 от 14.12.2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения.