Защита на лични данни - ДГС Първомай

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

 

Право на информация:

Вие имате право да поискате: Вие имате право да поискате от нас информация дали и до каква степен обработваме личните данни.
 

Право на корекция:

В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним.
 

Право на изтриване:

Можете да поискате изтриване на личните данни, отнасящи се до Вас, в случай че обработваме тези данни без правно основание. Моля, обърнете внимание, че може да има причини изтриването да не се извърши веднага, поради наличие на нормативно изискване за запазване на данните.
 

Право на ограничаване на обработването:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни, ако:

  • оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им;
  • обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване;
  • повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка за законните основания на администратора.


Право на преносимост на данни:

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат, ако:

  • обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение;
  • обработването се извършва автоматично.

 

Право на възражение:

В случай, че обработваме данни за цели/задачи, задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени, или сме посочили, че обработване на данните за наш легитимен интерес, можете да възразите срещу обработването на данните.
 

Право на жалба:

В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.
 

Компетентни органи за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +3592/91-53-518, E-Mail: kzld@cpdp.bg
 

Уведомление при нарушение сигурността на личните данни:

Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите Ви, ЮЦДП, гр. Смолян Ви изпраща надлежно уведомление за нарушението на сигурността. Ако индивидуалното уведомлението изисква усилия, които са непропорционални, се прави публично съобщение или се взема друга подобна мярка, така че да бъдете в еднаква степен ефективно информирани.