ГОРСКИ РАЗСАДНИК „КОШОВИЦА” – ДГС – ХИСАР

Териториално поделение – ДГС – Хисар стопанисва един брой горски разсадник – държавна собственост: „Кошовица”. Разсадника се намира в землището на с.Старосел, при надморска височина 350 м., върху площ от 28,794 дка. Разсадникът е създаден през 1963 г. , след като е прекратена дейността на дребноплощните разсадници в местностите „Бяло камъче”, „Градището” в село Старосел и местността „Реката” в с.Паничери. Изградена е необходимата инфраструктура и са създадени битови и производствени условия на работещите в разсадника. За производство на семенищни и декоративни фиданки се използват 19,5 дка, като една част от площта се оставя за угар. В разсадника се произвеждат до 70 000 бр. широколистни фиданки за залесяване, основно семенищни фиданки, в това число всички видове дъбове, акация, сребролистна липа, в малки количества бряст и ясен, а от иглолистните – черен бор и атласки кедър. Произвеждат се дървесни и храстови видове с декоративна цел. Произвеждат се семенищни фиданки за залесяване за собствени нужди и за други ДГС/ДЛС. Предоставян е посадъчен материал и на: ДГС – Карлово, ДГС – Пловдив, ДЛС – Тракия, ДГС – Пазарджик, ДГС – Панагюрище, ДГС – Крумовград и др. Реализирани са продажби и на частни физически и юридически лица. За добив на семена от регистрирани източници в териториалния обхват на стопанството се намират едни от най – големите по площ семепроизводствени насаждения от различните видове дъб, бук, габър, сребролистна липа и питомен кестен. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Хисар, 4180 , ул. „Стряма” № 2, тел.0337/62638, e-mail: dgshisar@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
21.11.2023Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Бърчево“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Смилян“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Голямо конарско шосе“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Кемера“ на ТП ДГС Алабак за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Ардино“ на ТП ДГС Ардино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Сухата лъка“ на ТП ДЛС Чепино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Капсидата“ на ТП ДГС Асеновград за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Нова махала“ на ТП ДГС Батак за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Самодивско дърво” на ТП ДГС Панагюрище за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
16.11.2023Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2023/2024 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2023 г.Изтеглете файла