Съобщение за отваряне на ценови оферти

07.08.2015

„Южноцентрално държавно предприятие” гр. Смолян на основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки уведомява, че отварянето на ценовите оферти и оповестяването на предлаганите от участниците цени в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проекти за основен ремонт и реконструкция на горски автомобилни пътища, необходими за дейността на ТП „ДГС Селище” попадащо в териториалния обхват на ЮЦДП-Смолян” ще се извърши на 12.08.2015 г. (сряда) в 15:00 ч., в административната сграда на ТП „ДГС Смолян” – к.к. „Пампорово” общ. Чепеларе.
При отваряне на ценовите оферти, право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица.