първа датавтора датапредмет
22.06.2023
Добив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обект № 2311МТВиж пълна информация
24.03.2023
Добив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в обекти №№ 2308МТ, 2309МТВиж пълна информация
03.02.2023
Възлагане на лесокултурни дейности, включени в Обект № 2-2023 г.Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
03.02.2023
До заинтересованите страни
Изтеглете документа
01.02.2023
ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МОМЧИЛГРАД”
Изтеглете документа
01.02.2023
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ГОРСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И МЕСТАТА НА ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ ЗА 2023 ГОДИНА
Изтеглете документа

За нас

Държавно горско стопанство “Момчилград” е получило името си от гр. Момчилград, който е общински и икономически център и е седалище на стопанството.
Намира се на територията на Кърджалийска област. То граничи: на север с ДГС “Кърджали”, на изток с ДГС “Крумовград”, на юг с ДГС “Кирково”, на запад с ДГС “Златоград” и на северозапад ДГС „Ардино”.
Държавно горско стопанство “Момчилград” обхваща изцяло горите на територията на общини Момчилград и Джебел.
През района на лесничейството преминава главен път Е 85 – Русе – Кърджали – Маказа. От него се отделят асфалтирани пътища за гр. Джебел и гр. Крумовград. Почти всички селища в района на стопанството са свързани помежду си с асфалтирани пътища, а една малка част с камионни пътища с макадамова настилка.
През град Момчилград преминава ж.п. линията Русе – Кърджали – Подкова.
През горските масиви е прекарана мрежа от черни горски пътища в относително добро състояние, част от които са чакълирани. Някои от камионните и трупчийски пътища могат да се ползват само при сухо време.
Телеграфо-пощенски станции и телефонни постове има във всички населени места.
Добрите съобщителни връзки улесняват твърде много управлението, стопанисването и опазването на горите в стопанството.
В административно отношение ДГС “Момчилград” – гр. Момчилград се числи към Регионална дирекция по горите гр. Кърджали.

2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
а) Географско положение
Заема предимно западната част на Източните Родопи. Обхваща части от водосборните басейни на реките: Върбица, Нановица, Джебелска и части от водосборния басейн на р. Неделинска .
б) Релеф
Релефът на Източните Родопи е дело на вертикалните движения на земната кора (хлътването на Тракийската низина и Бяло море). Територията на стопанството в геоморфоложко отношение е много разнообразна и се характеризира със силно изразена разчлененост с неголеми превишения, което обуславя хълмисто-предпланински и равнинно-хълмисти релефи. В резултат на мощни денудационни процеси през терциера се е получило силно разчленяване на микрорелефа. Затова сега са характерни острите била и дълбоки долове, стръмните и каменливи склонове, което обуславя силно пресечен терен и добре развита хидрографска мрежа.

3. КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ
Климатичните условия, са решаващ фактор за горско-растителното райониране и за формирането на различни типове горски месторастения.
Според климатичната класификация на Събев и Станев – “Климатични райони на България и техният климат” – 1959 година – районът на държавно стопанство “Момчилград” попада в Континентално-средиземноморска климатична област, Южно-българска климатична подобласт, Климатичен район на източно-родопските речни долини (100-400 м н.в.) и Източнородопски нископланински климатичен район (400-1000 м н.в).
За охарактеризиране на климата в района на лесничейството (климатичните райони и лесорастителни подпояси), са използвани данните от “Климатичен справочник за Р.България” – издания 1979, 1982 и 1983 години и “Климатични райони на България и техният климат” от Събев и Станев.

4. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ
В района на ДГС “Момчилград се намират следните защитени територии:
– Резерват “Боровец” – обявен със Заповед № 2245/30.12.1956 год.на МГГП;
– Природна забележителност “Вкаменената гора” – обявена със заповед № 707/09.03.1970 год. на МГГП.
– Защитена местност “Равен” – обявена със заповед № РД – 427/18.06.2007 год. на МОСВ.
– Резерват “Чамлъка” – обявен със Заповед № 2245/30.12.1956 год.на МГГП;
– Природна забележителност “Калето” – обявена със заповед № 1799/30.06.1972 год. на МГГП.
– Защитена местност “Вековни борове” – обявена със заповед № РД – 427/18.06.2007 год. на МОСВ