първа датавтора датапредмет
14.06.2024
Открит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2432, 2433, 2434Виж пълна информация
10.05.2024
Открит конкурс за възлагане добива на дървесина, включена в обекти №№ 2424, 2425, 2430, 2431Виж пълна информация
16.04.2024
Открит конкурс за възлагане добива на дървесина в обекти №№ 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
04.06.2024
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги
Изтеглете документа
22.02.2024
Вътрешни правила за разрешаване на спорове, свързани с правата на собственост и ползване, правата на работниците и местните общности
Изтеглете документа
22.02.2024
До заинтересованите страни
Изтеглете документа

За нас

ТП ДГС Ракитово е получило името си от гр. Ракитово, където се намира и седалището му. Разположено е на територията на община Ракитово, която има три населени места – гр. Ракитово, гр. Костандово и с. Дорково. Общината е с площ от 257,8 кв. км. и с население от 16 452 жители.
Поземленият фонд на общината включва 4525,7 ха. селскостопанска земя и 19314,7ха. горски фонд.
Най-високият връх в района на стопанството е връх Сюткя /2186 м. н.в/, а най-ниското място е при гара Цепина – 450 м. Голямата разлика във вертикалния профил, многообразието на теренните форми, а така също и човешката дейност определят голямото видово разнообразие в района на стопанството . Срещат се общо 33 вида /8- иглолистни и 25- широколистни /, които формират многобройни комбинации помежду си .
Релефа на стопанството е типично планински – силно пресечен от дълбоки долове, с ясно оформени била и стръмни склонове. Хидрографската мрежа се отличава с голяма гъстота и променлив воден режим в ниските части . Лесистостта на стопанството е 76,2%.
На територията на община Ракитово се намира биосферният резерват „Мантарица”, разположен между гр. Ракитово и голяма Сюткя.
Районът на стопанството е екологично чист и наред с благоприятния климат, минералните води и красивите местности в Родопи планина се създават добри условия за развитие на курортното дело и туризма.
Дърводобивът, лесокултурните мероприятия и страничните ползвания от горите, дават препитание и възможности за допълнителни доходи на не малка част от населението от общината.
Годишното ползване без клони е в размер на 38366 мЗ. Годишният размер на
залесяването е 104 дка.