Работни съвещания на терен във връзка с естественото възобновяване на горите проведе ЮЦДП, в партньорство с Фондация „По-диви Родопи“

13.11.2023

В партньорство с Фондация „По-диви Родопи“, на територията на държавните горски стопанства Крумовград и Момчилград и държавно ловно стопанство Женда,  се състояха демонстрационни обучения за провеждане на  сечи в насаждения за трансформация, на възобновителни сечи в издънковите гори и на отгледни сечи в иглолистни култури, извън ареала на естественото им разпространение.
Лектор на обучението бе д-р инж. Станислав Лазаров - одитор и  лесовъд на частна практика. Той има над 20 години опит в Българския горски сектор и проекти, свързани с недържавни собственици на гори, природосъобразно стопанисване на горите и опазване на природата. Извършва одити по Горска сертификация  от 2005.
Участие в демонстрационните обучения взеха и служители от РДГ – Кърджали, които  коментираха възможностите за включване в практиката на предложените по време на обучението техники на извеждане на сечите.
С проведените обучения се припомнят знания за естествено възобновяване на горите. Лесовъдите се запознаха и със съвременните тенденции при стопанисване на горите, насочени за  създаване на  устойчиви  горските екосистеми към изменението на климата в дългосрочен план и опазване на консервационно значими горски видове.
В рамките на три дни бяха посетени различни типове насаждения - такива, които са в процес на трансформация от иглолистни култури в ценни местни широколистни видове, подотдели с необходимост от извършване на  дейности за подпомагане на семенното възобновяване, както и такива, представящи типични местни лесовъдски практики.
В рамките на дискусиите лесовъдите от горските стопанства и фондацията набелязаха  лесовъдски и икономически възможности за прилагане на конкретни мерки в подкрепа осигуряването на устойчиви на природни бедствия горски екосистеми.