Приключва основния ремонт на шишаркосушилнята в Чепеларе

25.10.2023

Приключва основния ремонт на шишаркосушилнята на ТП "ДГС Акад. Николай Хайтов", находяща се в териториалния обхват на ЮЦДП-Смолян. Дейностите са реализирани като част от проект „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги на територията на Южноцентрално държавно предприятие“, по Оперативна програма „Околна среда“.
Помещенията на двете нива на сградата са изцяло ремонтирани, като са подменени всички инсталации. Реновирани са настилките по пода на помещенията, ремонтирани са санитарните възли. Подменено е покритието на покривната конструкция. На сградата е направена  топлоизолация, а стените на втория етаж са с нова дъсчена обшивка. По проекта са доставени съвременни машини и оборудване, с които ще се модернизира производствения процес в шишаркосушилнята - уред за обезкриляване на семена, уред за почистване и сортиране на семена с прахов филтър, пиролизен котел за отваряне на шишарки.
Шишаркосушилнята в Чепеларе е построена през 1949г. и е единствената работеща на територията на Южноцентралното държавно предприятие, което стопанисва държавни горски територии в областите Смолян, Пловдив, Пазарджик и Кърджали.