Инж. Асен Карабов присъства на среща за представяне на изведени дейности по стопанисване на горите със система за машинен дърводобив

04.10.2023

Заместник-директорът на ЮЦДП инж. Асен Карабов присъства на среща с демонстрация за представяне на изведени дейности по стопанисване на горите със система за машинен дърводобив, която се проведе на територията на Югоизточно държавно предприятие-гр. Сливен. Събитието бе уважено от заместник-министърът на Министерство на земеделието и храните инж. Мирослав Маринов, директорът на Изпълнителната агенция по горите инж. Стоян Тошев, представители на държавните предприятия, горски стопанства, национално представени браншови организации, Лесотехнически университет, водещи дърводобивни фирми и представители на производители на механизирана техника за добив на дървесен материал. Представител на ЮЦДП-Смолян бе и инж. Илия Симеонов-експерт-контрольор горскостопански дейности.
Присъстващите се запознаха на терен с начина, по който се извеждат отгледните сечи, напълно механизирано с харвестер и форвардер. Представени бе информация за това с колко се увеличава производителността на дърводобива, какви важни технологични проблеми се решават с използването на тези машини, а също и какви трудности се срещат при тяхното внедряване и употреба. Обсъдена бе и необходимостта от промяна на нормативната уредба във връзка с въвеждането на тези системи.