ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ХАЙДУШКИ ДОЛ” – ДГС – БОРИНО

Държавно горско стопанство – Борино стопанисва един горски разсадник – държавна собственост – „Хайдушки дол”, разположен в отдел 70 „1”-„4”, ГТУ „Изворски”, при надморска височина 1100 м., върху площ от 84,339 дка. Преди да се обособи през 70-те години в един разсадник, на територията на стопанството са съществували два по – малки горски разсадника с обща площ 185 дка, в които през годините са произвеждани до 20 милиона броя фиданки.

Сегашния си вид разсадника придобива след прекарване на дъждовална напоителна система през 1986 година, за нуждите на която са построени два водоема. Основното производство в разсадника е от иглолистни дървесни видове, с които се залесява в района: обикновен смърч, бял и черен бор, бяла мура, зелена дугласка, атласки кедър. От широколистните се произвеждат в малки количества фиданки от обикновен бук, зимен дъб, офика, сребролистна липа, бреза и горскоплодни. От храстовите видове са застъпени птиче грозде, люляк, арония и др. Здравословното състояние на произвежданите фиданки е добро.

През последните години основни потребители на посадъчен материал са държавните горски и ловни стопанства от област Смолян, частни физически и юридически лица. Насоките на развитие през следващите години на горски разсадник „Хайдушки дол” са: интегрирано управление за постигане на устойчиво икономическо развитие, обезпечаване на производството на фиданки за залесяване както за собствени нужди така и за съседните стопанства, увеличаване на броя на пикирани фиданки за коледни елхи, създаване на традиции за производство на фиданки за коледни елхи със затворена коренова система в предвид търсенето на пазара, увеличаване на производството на храстови и дървесни декоративни видове за озеленяване.

Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Борино, с.Борино, ул. „Родопи” № 20, тел. 03042/21/86, е-mail: dgsborino@ucdp-smolian.com, или на място в разсадника.

Документи

ДатаЗаглавие
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Самодивско дърво” на ТП ДГС Панагюрище за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Голямо конарско шосе“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Кемера“ на ТП ДГС Алабак за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Ардино“ на ТП ДГС Ардино за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Бърчево“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Капсидата“ на ТП ДГС Асеновград за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Смилян“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Нова махала“ на ТП ДГС Батак за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Сухата лъка“ на ТП ДЛС Чепино за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла