ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ХАЙДУШКИ ДОЛ” – ДГС – БОРИНО

Държавно горско стопанство – Борино стопанисва един горски разсадник – държавна собственост – „Хайдушки дол”, разположен в отдел 70 „1”-„4”, ГТУ „Изворски”, при надморска височина 1100 м., върху площ от 84,339 дка. Преди да се обособи през 70-те години в един разсадник, на територията на стопанството са съществували два по – малки горски разсадника с обща площ 185 дка, в които през годините са произвеждани до 20 милиона броя фиданки.

Сегашния си вид разсадника придобива след прекарване на дъждовална напоителна система през 1986 година, за нуждите на която са построени два водоема. Основното производство в разсадника е от иглолистни дървесни видове, с които се залесява в района: обикновен смърч, бял и черен бор, бяла мура, зелена дугласка, атласки кедър. От широколистните се произвеждат в малки количества фиданки от обикновен бук, зимен дъб, офика, сребролистна липа, бреза и горскоплодни. От храстовите видове са застъпени птиче грозде, люляк, арония и др. Здравословното състояние на произвежданите фиданки е добро.

През последните години основни потребители на посадъчен материал са държавните горски и ловни стопанства от област Смолян, частни физически и юридически лица. Насоките на развитие през следващите години на горски разсадник „Хайдушки дол” са: интегрирано управление за постигане на устойчиво икономическо развитие, обезпечаване на производството на фиданки за залесяване както за собствени нужди така и за съседните стопанства, увеличаване на броя на пикирани фиданки за коледни елхи, създаване на традиции за производство на фиданки за коледни елхи със затворена коренова система в предвид търсенето на пазара, увеличаване на производството на храстови и дървесни декоративни видове за озеленяване.

Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Борино, с.Борино, ул. „Родопи” № 20, тел. 03042/21/86, е-mail: dgsborino@ucdp-smolian.com, или на място в разсадника.

Документи

ДатаЗаглавие
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ТП ДГС Кирково за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Зли дол“ при ТП ДГС Клисура за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ТП ДГС Крумовград за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ТП ДГС Момчилград за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадници „Драгор“, „Наков чифлик“ и „Церово“ при ТП ДГС Пазарджик за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Самодивско дърво“ при ТП ДГС Панагюрище за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ТП ДГС Пещера за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ТП ДГС Пловдив за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ТП ДГС Първомай за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ТП ДГС Алабак за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Цигов чарк“ при ТП ДГС Ракитово за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Ардино“ при ДГС Ардино за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Селище“ при ТП ДГС Селище за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горските разсадници „Капсидата“и „Лещето“ при ТП ДГС Асеновград за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Бърчево“ и „Смилян“ при ТП ДГС Смилян за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Сухата лъка“ при ТП ДЛС Чепино за 20232 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ТП ДГС Хисар за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадници „Паничково“ и „Крайно село“ при ТП ДЛС Женда за 2023 г.Изтеглете файла