ГОРСКИ РАЗСАДНИК „ЗЛИ ДОЛ” – ДГС – КЛИСУРА

На територията на ДГС – Клисура има два горски разсадника – държавна собственост – „Зли дол” и „Розино”. Горски разсадник „Зли дол” е създаден през 1922 год. в землището на гр. Клисура, в едноименната местност “Зли дол”, от където носи и наименованието си. Основното му предназначение е производството на посадъчен материал за залесяване. Надморската височина при която се намира разсадника е 800 м., и отстои на един километър от административната сграда на стопанството. Малък по площ в началните години на създаването си, днес той е разположен върху 60,317 дка, разпределени на парцели разпределени стъпаловидно и ограничени с каменни зидове, водоснабдени за поливане на цялата площ.

Основно в разсадника се произвеждат иглолистни и широколистни фиданки за залесяване, за декоративни цели, както и школи за коледни елхи. Производството в последните години е свито до минимални количества от бял и черен бор, обикновен смърч и атласки кедър от иглолистните дървесни видове. От широколистните е застъпено производството на обикновен бук и цер. Производството на фиданки за озеленяване се състои от: бор веймутов, ела борисова, ела гръцка, кедър атласки, кедър хималайски, кипарис обикновен и аризонски, туя източна, върба миризлива, дъб киевски, китайски мехурник, липа сребролистна, райска ябълка, чинар западен, явор обикновен, шестил, див лимон, дървовидна ружа, японска дюля и други. Здравословното състояние на произвежданите фиданки е добро. През последните години основно се произвеждат фиданки за залесяване за собствени нужди. Предоставя се посадъчен материал и на съседните стопанства от област Пловдив, Сливен и Стара Загора. На частни физически и юридически лица, и общини са продавани декоративни фиданки и коледни елхи. Разсадникът има възможност за производство на горски репродуктивни материали на външни потребители от дървесни видове: бук, бял и черен бор, фиданки за декоративни цели, и коледни елхи. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.
Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Клисура, гр. Клисура, ул. „20-ти април” № 26, е-mail: dgsklisura@ucdp-molian.com.

Лице за контакти: Янко Димитров – ръководител разсадник – GSM 0889231202.

Документи

ДатаЗаглавие
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ДГС Кирково за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ДГС Батак за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ДГС Момчилград за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Манастира“ при ДЛС Тракия за 2012 г.Изтеглете файла
23.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ДГС Алабак за 2012г.Изтеглете файла