ГОРСКИ РАЗСАДНИК „РАВНОГОР” – ДГС – ПЕЩЕРА

Горски разсадник – държавна собственост „Равногор”, намиращ се в териториалния обхват на дейност на ДГС – Пещера е създаден през 1976 година. Първоначалното му местонахождение е било по „Батачка река”, но с течение на времето мястото се оказва неподходящо и разсадника е бил преместен на сегашното си място в местността”Боаза”, землището на с.Равногор, Община – Брацигово в горски територии – държавна собственост. Площта му е 115 дка и е разположен на 1450 метра надморска височина. Разсадника е включен в списъка на горските разсадници с национално значение. Теренът е предимно равнинен с източно изложение. Почвата в района на разсадника е от типа на кафявите горски почви. Природните условия – климата, температурата на въздуха, валежите и надморската височина са благоприятни за производство на фиданки предимно от иглолистни видове – семенищни и школувани. Основното му предназначение е осигуряване на качествен репродуктивен материал от семенищни и школувани фиданки от местни иглолистни видове, за извършване на залесявания в горски територии и за озеленителни цели. През изминалите години в разсадника са се произвеждали годишно около милион, милион и двеста хиляди фиданки. Основно се произвеждат фиданки от иглолистни дървесни видове – бял бор, черен бор, смърч обикновен. Превес в производството на иглолистни фиданки за залесяване – семенищни и пикирани има обикновения смърч. Произвеждат се и ограничено фиданки от обикновена ела, европейска лиственица, атласки кедър, източна туя, бяла мура и др. Произвеждат се контейнерен атласки кедър за декоративни цели. Създават се и школи за новогодишни елхи. Общото здравословното състояние на семенищата и школите е добро. Водят се своевременно необходимите лесозащитни мероприятия. През последните години основни потребители на посадъчен материал са: ДЛС – Борово, ДГС – Ракитово, ДГС – Родопи, ДГС – Беглика, ДЛС – Широка поляна, и фиданки за озеленяване и коледни елхи на частни физически и юридически лица. Горски разсадник „Равногор” разполага със свободни площи (около 10 дка) и има възможност за производство на горски репродуктивни материали от иглолистни видове и на външни потребители. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/. Основните насоки на развитие през следващите години са: запазване обема на производството на фиданки за залесяване, съобразно предвижданията на ГСП и потребностите на съседните териториални поделения, въвеждане на производството на фиданки за озеленяване в контейнери, разширяване производството на школувани фиданки за коледни елхи, развитие на странична дейност чрез отглеждане на облагородена боровинка. 

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Пещера, гр.Пещера 4550, ул. „Михаил Такев” № 129, тел.0350/63957, e-mail:dgspeshtera@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Кошовица“ на ТП ДГС Хисар за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадници „Крайно село“ и „Паничково“ при ДЛС Женда за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Зли дол“ на ТП ДГС Клисура за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Момчилград“ на ТП ДГС Момчилград за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Самодивско дърво” на ТП ДГС Панагюрище за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник Ценоразпис за разсадник „Мечка“ на ТП ДГС Първомай за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадници „Наков чифлик” и „Драгор” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Церово” на ТП ДГС Пазарджик за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „с. Равногор“ на ТП ДГС Пещера за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Голямо конарско шосе“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Храбрино“ на ТП ДГС Пловдив за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Кемера“ на ТП ДГС Алабак за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Цигов чарк“ на ТП ДГС Ракитово за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Ардино“ на ТП ДГС Ардино за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Бърчево“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Капсидата“ на ТП ДГС Асеновград за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Смилян“ на ТП ДГС Смилян за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Нова махала“ на ТП ДГС Батак за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Хайдушки дол“ на ТП ДГС Борино за сезон 2022/2023 г.Изтеглете файла
03.11.2022Ценоразпис за разсадник „Сухата лъка“ на ТП ДЛС Чепино за сезон 2022/2023г.Изтеглете файла