ГОРСКИ РАЗСАДНИК „РАВНОГОР” – ДГС – ПЕЩЕРА

Горски разсадник – държавна собственост „Равногор”, намиращ се в териториалния обхват на дейност на ДГС – Пещера е създаден през 1976 година. Първоначалното му местонахождение е било по „Батачка река”, но с течение на времето мястото се оказва неподходящо и разсадника е бил преместен на сегашното си място в местността”Боаза”, землището на с.Равногор, Община – Брацигово в горски територии – държавна собственост. Площта му е 115 дка и е разположен на 1450 метра надморска височина. Разсадника е включен в списъка на горските разсадници с национално значение. Теренът е предимно равнинен с източно изложение. Почвата в района на разсадника е от типа на кафявите горски почви. Природните условия – климата, температурата на въздуха, валежите и надморската височина са благоприятни за производство на фиданки предимно от иглолистни видове – семенищни и школувани. Основното му предназначение е осигуряване на качествен репродуктивен материал от семенищни и школувани фиданки от местни иглолистни видове, за извършване на залесявания в горски територии и за озеленителни цели. През изминалите години в разсадника са се произвеждали годишно около милион, милион и двеста хиляди фиданки. Основно се произвеждат фиданки от иглолистни дървесни видове – бял бор, черен бор, смърч обикновен. Превес в производството на иглолистни фиданки за залесяване – семенищни и пикирани има обикновения смърч. Произвеждат се и ограничено фиданки от обикновена ела, европейска лиственица, атласки кедър, източна туя, бяла мура и др. Произвеждат се контейнерен атласки кедър за декоративни цели. Създават се и школи за новогодишни елхи. Общото здравословното състояние на семенищата и школите е добро. Водят се своевременно необходимите лесозащитни мероприятия. През последните години основни потребители на посадъчен материал са: ДЛС – Борово, ДГС – Ракитово, ДГС – Родопи, ДГС – Беглика, ДЛС – Широка поляна, и фиданки за озеленяване и коледни елхи на частни физически и юридически лица. Горски разсадник „Равногор” разполага със свободни площи (около 10 дка) и има възможност за производство на горски репродуктивни материали от иглолистни видове и на външни потребители. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/. Основните насоки на развитие през следващите години са: запазване обема на производството на фиданки за залесяване, съобразно предвижданията на ГСП и потребностите на съседните териториални поделения, въвеждане на производството на фиданки за озеленяване в контейнери, разширяване производството на школувани фиданки за коледни елхи, развитие на странична дейност чрез отглеждане на облагородена боровинка. 

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Пещера, гр.Пещера 4550, ул. „Михаил Такев” № 129, тел.0350/63957, e-mail:dgspeshtera@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Бърчево“ и „Смилян“ при ТП ДГС Смилян за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ТП ДГС Батак за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Сухата лъка“ при ТП ДЛС Чепино за 20232 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Хайдушки дол“ при ТП ДГС Борино за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Кошовица“ при ТП ДГС Хисар за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадници „Паничково“ и „Крайно село“ при ТП ДЛС Женда за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Аламовци“ при ТП ДГС Златоград за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ТП ДГС Кирково за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Зли дол“ при ТП ДГС Клисура за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Черничево“ при ТП ДГС Крумовград за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ТП ДГС Момчилград за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадници „Драгор“, „Наков чифлик“ и „Церово“ при ТП ДГС Пазарджик за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Самодивско дърво“ при ТП ДГС Панагюрище за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник с. Равногор при ТП ДГС Пещера за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Голямо конарско шосе“ и „Храбрино“ при ТП ДГС Пловдив за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Попово“ и „Мечка“ при ТП ДГС Първомай за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ТП ДГС Алабак за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Цигов чарк“ при ТП ДГС Ракитово за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Ардино“ при ДГС Ардино за 2023 г.Изтеглете файла
23.10.2023Инвентаризация на горски разсадник „Селище“ при ТП ДГС Селище за 2023 г.Изтеглете файла