ГОРСКИ РАЗСАДНИК „КОШОВИЦА” – ДГС – ХИСАР

Териториално поделение – ДГС – Хисар стопанисва един брой горски разсадник – държавна собственост: „Кошовица”. Разсадника се намира в землището на с.Старосел, при надморска височина 350 м., върху площ от 28,794 дка. Разсадникът е създаден през 1963 г. , след като е прекратена дейността на дребноплощните разсадници в местностите „Бяло камъче”, „Градището” в село Старосел и местността „Реката” в с.Паничери. Изградена е необходимата инфраструктура и са създадени битови и производствени условия на работещите в разсадника. За производство на семенищни и декоративни фиданки се използват 19,5 дка, като една част от площта се оставя за угар. В разсадника се произвеждат до 70 000 бр. широколистни фиданки за залесяване, основно семенищни фиданки, в това число всички видове дъбове, акация, сребролистна липа, в малки количества бряст и ясен, а от иглолистните – черен бор и атласки кедър. Произвеждат се дървесни и храстови видове с декоративна цел. Произвеждат се семенищни фиданки за залесяване за собствени нужди и за други ДГС/ДЛС. Предоставян е посадъчен материал и на: ДГС – Карлово, ДГС – Пловдив, ДЛС – Тракия, ДГС – Пазарджик, ДГС – Панагюрище, ДГС – Крумовград и др. Реализирани са продажби и на частни физически и юридически лица. За добив на семена от регистрирани източници в териториалния обхват на стопанството се намират едни от най – големите по площ семепроизводствени насаждения от различните видове дъб, бук, габър, сребролистна липа и питомен кестен. Производството на фиданки на външни потребители се извършва след отправяне на навременни предварителни заявки до ЮЦДП, гр.Смолян или съответното териториално поделение, и сключване на договор. Предварителните заявки трябва да бъдат съобразени с технологичното време за производство на необходимия посадъчен семенищен материал /една и половина вегетационни години за широколистни дървесни видове, и две и половина вегетационни години за иглолистни дървесни видове/.

Адрес за контакти и кореспонденция: административната сграда на ДГС – Хисар, 4180 , ул. „Стряма” № 2, тел.0337/62638, e-mail: dgshisar@ucdp-smolian.com.

Документи

ДатаЗаглавие
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Момчилград“ при ДГС Момчилград за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Чакаларово“ при ДГС Кирково за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Нова махала“ при ДГС Батак за 2012г.Изтеглете файла
24.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Манастира“ при ДЛС Тракия за 2012 г.Изтеглете файла
23.10.2013Инвентаризация на горски разсадник „Кемера“ при ДГС Алабак за 2012г.Изтеглете файла