Информация за проведени обучения по извеждане на сечи за производство на висококачествена дървесина – СААРЛАНДСКИ МЕТОД

31.07.2015

На 29 май, 3 юли и 14 юли 2015 г. в териториалния обхват на действие съответно на ТП „ДГС Карлово”, ТП „ДГС Клисура“ и ТП „ДГС Асеновград” се проведоха обучения, свързани с определяне на подходящи насаждения за прилагане на т. нар. „Саарландски метод” за извеждане на сечи за индивидуално производство на висококачествена дървесина. В мероприятието взеха участие служители от ЦУ на ЮЦДП, гр. Смолян, РДГ Пловдив, ДГС Карлово, ДГС Клисура, ДГС Хисар, ДГС Панагюрище, ДГС Асеновград, ДГС Първомай и ДЛС Тракия.

Лектор на обученията в ТП „ДГС Карлово” и ТП „ДГС Клисура бе гл. ас. Мартин Борисов от Лесотехнически университет, който запозна участниците с теоретичната основа на метода, изборът на подходящи насаждения, фазите на възникване, диференциация, натрупване и главно ползване, начините на тяхното прилагане чрез съответните лесовъдски намеси и т.н.

По време на теренната работа на мероприятието бяха нагледно представени лесовъдските намеси във фазата на възникване/диференциация (инструменти, методи, критерии за избор на дървета „опции“ и дървета „конкуренти“) и във фазата на дименсиониране (избор на дървета на бъдещето, дървета конкуренти, кастрене на дървета на бъдещето, технология на мероприятието).

Всички участници бяха разделени на групи, като всеки един от присъстващите имаше възможността да определи дървета „опции” и да опръстени с инструментите оставащите дървета „конкуренти”.

Колегията се съгласи с потенциала на представения метод и ползата от разширяване на обхвата на неговото прилагане в лесовъдската практика.