Съобщение до заинтересованите страни. Резюме за гори с висока консервационна стойност ДГС Хисар

30.06.2015