първа датавтора датапредмет
18.06.2024
Открит конкурс за възлагане добив на дървесина от обект № 2429Виж пълна информация
26.03.2024
Открит конкурс за продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив на дървесина от Обект № 2402-1Виж пълна информация
08.03.2024
Попълване на култури, отглеждане на култури и отглеждане на млади насаждения в Обект № 4 за 2024 г.Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
21.05.2024
Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Асеновград
Изтеглете документа
13.02.2024
До заинтересованите страни
Изтеглете документа
29.01.2024
Доклад за проведения мониторинг през 2023 г.
Изтеглете документа

За нас

Държавно горско стопанство Асеновград със седалище гр. Асеновград е създадено 1903 г., а за лесничей е назначен инж. Гавраил Зайков.

С влизането в сила на Закона за горите от 2011 г. е териториално поделение към ЮЦДП – СМОЛЯН – вписано в Агенцията по вписванията, регистър БУЛСТАТ на 07.07.2011 г.

Поделението стопанисва държавните горски територии в границите на общините Асеновград и Садово ,област Пловдивска.
В състава на поделението влизат 42 землища. Част от територията се стопанисва в ловностопанско отношение от Държавно ловно стопанство КОРМИСОШ.

Общата площ на горските територии, попадащи в териториалния обхват на Държавно горско стопанство Асеновград е 29997ха., в т.ч. държавни горски територии 26929,1 ха ( 90 %).

Oт общата площ 24931,1 ха са гори със специални функции (83,1%) в това число гори със защитни функции – 343,7 ха; курортни гори – 402,3 ха; защитени природни територии – 974,9 ха в т.ч. природни забележителности – “Фосилни находки”- 318,6 ха; Пещера “Гаргини дупки”- 3,2 ха; Тракийско скално светилище “Белинташ”- 2,3 ха; Защитени местности – “Марциганица” – 13,8ха; “Чинар дере”- 34,9 ха; “Лале баир”- 6,9 ха; “Усойката”- 4,5 ха; “Гонда вода” – 74,6 ха; “Клувията – Дива вода”- 234,0 ха; “Караджов камък” – 129,8 ха; “Анатема”-123.0 ха; “Дъбето”- 10,4 ха; “Мъртвицата”- 1,0 ха; “Находище на дървовидна хвойна” – 13,3 ха; защитени зони Натура 2000 – 23497,0 ха; Защитени зони за запазване на природните местообитания на дивата флора и фауна – обявени с Директива 92/43/ЕЕС (Директива за хабитатите) с обща площ 23548,1 ха от която 20538,6 ха залесена площ и 3009,5 ха незалесена площ. Защитените зони са обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), и категоризирани съгласно чл.4, ал.3 от Закона за горите:

Защитена зона “ Родопи – Западни” – BG 0001030 с обща площ 464,3 ха, от която 452,2 ха залесена и 12,1 ха незалесена.
Защитена зона “ Родопи – Средни” – BG 0001031 с обща площ 22074,4 ха, от която 19204,1 ха залесена и 2870,3 ха незалесена.
Защитена зона “Река Марица” – BG0000578 с обща площ 228,4 ха, от която 172,0 ха залесена и 56,4 ха незалесена.
Защитена зона “РЕКА МЕЧКА” – BG0000436 с обща площ 669,9 ха, от която 625,6ха залесена и 74,3 ха незалесена.
Защитена зона “Река Чая” – BG0000194 с обща площ 14,0 ха, от която 1,7 ха залесена и 12,3 х незалесена.
Защитена зона “Река Черкезица” – BG0000437 с обща залесена площ 4,6 ха.
Защитена зона “РЕКА ЧИНАРДЕРЕ” – BG0000438 с обща площ 41,1 ха от която 37,6 ха залесена площ и 3,5 ха незалесена площ.

Защитени зони за съхранение на птиците – обявени с Директива 79/409/ЕЕС (Директива за птиците) с обща площ 19800,4 ха от която 17084,4 ха залесена площ и 2716,0 ха незалесена площ. Защитените зони са обявени по реда на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), и категоризирани съгласно чл.4, ал.3 от Закона за горите:
Защитена зона “Добростан” – BG0002073 с обща площ 18191,3 ха, от която 15691,0 ха залесена и 2500,3 ха незалесена площ.
Защитена зона “Марица Първомай” – BG0002081 с обща площ 144,8 ха от която 104,2 ха залесена площ и 40,6 ха незалесена площ.

Гори около паметници на културата, ловно стопанство, буферна зона и други на площ – 433,6 ха.
В територията на стопанството се намира Резерват “Червената стена” -стопанисван от Министерство на околната среда и водите.

Надморската височина в ДГС Асеновград е между 120 м.надм. в. – по поречието на река Марица и 1517 м.надм. в. – връх Стария Бунар землището на с. Добростан.

Климата на територията на ДГС “Асеновград” е с преходно-континентален характер, който е благоприятен за развитието на естествената и изкуствено създадената дървесна растителност.

Разликите в количествените показатели на климата по подпояси оказват влияние върху продължителността на вегетационния период, върху разпределението на дървесните видове и обособяването на различните типове месторастения.