първа датавтора датапредмет
19.04.2024
Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с дейността - добив дървесина от Обект №2426, №2427, № 2428, № 2429 и №2430Виж пълна информация
19.03.2024
Почистване, почвоподготовка, залесяване, попълване, отглеждане на горски култури и отглеждане на млади насаждения без материален добив в Обект № 1-2024Виж пълна информация
08.03.2024
Добив - сеч, разкройване и разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на дървесината, включена в Обекти №№ 2309, 2425Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
29.01.2024
Планирани мероприятия за 2024 г.
Изтеглете документа
29.01.2024
Доклад за резултатите от проведения мониторинг и оценка на въздействието от дейностите по управление върху социалната и природна среда за 2023 г.
Изтеглете документа
29.01.2024
Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги през 2023 г.
Изтеглете документа

За нас

Държавно горско стопанство „Златоград” е получило името си от гр. Златоград – административен център на общината, където е седалището му. Намира се в югоизточната част на Смолянска област.

ДГС „Златоград” обхваща горите на територията на общините „Златоград”, „Неделино”, „Мадан”, съставени от землища на 44 селища, от които 3 града и 41 села и махали.

ТП „ДГС Златоград” е с обща площ 33532,1 ха, от които държавни гори 31856 ха. Средната възраст на държавните гори е 46 години. Общият стъблен запас на държавните гори е 4253235 м3, а с клони 5356815 м3. Средният стъблен запас на 1 хектар е 140 м3. Средната лесистост е 81,1%.

Предвиденото средногодишно ползване по ЛУП от 2005 г. е 51525 м3 стояща маса с клони и 42400 м3 стояща маса без клони, или средно 1,40 м3 на хектар.

Седалището на администрацията и на горскостопанския участък „Златоград” е в гр. Златоград, на горскостопанския участък „Неделино“ – в гр. Неделино, на горскостопански участък „Мадан” – гр. Мадан.