първа датавтора датапредмет
14.05.2024
Извършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2405Виж пълна информация
05.04.2024
Извършване на добив на прогнозни количества дървесина, съгласно Наредба № 8/05.08.2011 г. за сечите в горите - сеч, разкройване на асортименти по Спецификация за размерите и качеството на асортименти дървесина, които се добиват на територията на ЮЦДП-Смолян, разтрупване на асортименти, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на добитата дървесина, включена в Обекти №№ 2405Виж пълна информация
06.02.2024
Попълване, отглеждане и кастрене на култури, включени в Обект № 2Виж пълна информация

Горска сертификация

ДатаЗаглавие
31.01.2024
Доклад и анализ на резултатите от проведения мониторинг през 2023 г.
Изтеглете документа
31.01.2024
Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП "ДГС Пловдив"
Изтеглете документа
31.01.2024
Планирани дейности през 2024 г.
Изтеглете документа

За насДГС „Пловдив” носи името на град Пловдив, където се намира седалището му. Общата площ на ДГС „Пловдив” е 26458.1 ха. Територията му обхваща площи предимно в Централните Родопи и отчасти в Горнотракийската низина. На север стопанството граничи с ДГС „Хисар”; на запад- с ДГС „Пазарджик” и ДГС „Кричим”; на югозапад - с ГСУ „Тъмраш” на ДЛС „Чекерица”; на юг – с ДГС „Михалково” и ДГС „Хвойна”; на изток – с ДЛС „Чекерица” и ДГС „Асеновград”. Релефът на стопанството се характеризира с голямо разнообразие от равнинен и хълмисто–ридов в Горнотракийска низина, до средно и високопланински във високите части на Западните Родопи. Средната надморска височина е около 1050 м.
Районът на ДГС „Пловдив” се отличава с голяма гъстота на хидрографската мрежа (1.65 км на 1 кв. км. площ).  Всички водни течения се намират във водосборния басейн на река Марица.
ДГС „Пловдив” се разделя на четири горскостопански участъка -  „Пловдив”, „Добралък”, „Бяла черква” и „Бойково”.                                        Горите на територията на ДГС „Пловдив” имат голямо стопанско значение. Според горско растителното райониране на България, територията на ДГС „Пловдив” попада в Тракийската горско растителна област. Растителността на стопанството се състои от различни иглолистни и широколистни видове. Залесената площ е 24384.2 ха, което е 92.1% от общата площ на стопанството. Иглолистните гори са с най-голям дял в залесената площ и обхващат 44%. Следващи по участие са издънковите гори за превръщане в семенни, като те покриват около 37% от общата залесена площ. Срещат се и много диворастящи лечебни растения.     Голямо е значението на страничните ползвания,  които се реализират в горите горските площи. В горите се добиват диворастящи гъби и билки, които осигуряват допълнителен поминък или доходи на местното население.
Ловностопанско значение – в района се развъждат благородни елени, елени лопатари, муфлони, сърни, диви свине и фазани.                                                               Условия за любителски риболов създават изградените микроязовири и реките Марица, Въча и Стряма. Не по-малко значение имат туристическите обекти, разположени в района на горското стопанство, предлагащи отлични условия за отдих.
ДГС „Пловдив” има два разсадника -„Голямоконарско шосе” и „Храбрино”, които разполагат с разнообразие от фиданки. Годишно в разсадник „Голямоконарско шосе” се произвеждат около 300 000 бр. фиданки.
Дърводобивът, ловът и страничните ползвания са не само източници на доходи за държавата и местното население, но осигуряват и работни места. Като такива имат не само икономическо, но и социално значение.